Stadgar för Mjölby konstförening


Stadgar antagna 2023-09-26:


§ 1. Föreningens namn är Mjölby Konstförening.


§ 2. Föreningen är obunden i ideologiskt, politiskt och religiöst hänseende och är öppen för alla som ställer sig bakom föreningens stadgar.


§ 3. Mjölby konstförenings mål är att sprida kännedom om konst och konstnärer och på detta sätt stimulera intresset för konst och kultur. Detta sker genom att visa upp och ställa ut konst från såväl nationella, regionala som lokala konstnärer. Utöver att visa konst skall föreningen ordna resor, föreläsningar, kurser, konstrunda eller annan därmed förenlig verksamhet.


§ 4. Verksamheten skall drivas av alla medlemmar och ledas av en styrelse.


§ 5. Medlem är den som erlägger en årsavgift till föreningen. Årsavgift fastställes av årsmötet och erlagd årsavgift utgör en medlemslott i det årliga föreningslotteriet.


§ 6. Årsmötet hålls årligen, senast 31mars. Personlig kallelse till årsmötet skickas via e-post och i undantagsfall via brev, senast två veckor innan årsmötet. På årsmötet har varje medlem en röst.


§ 7. På årsmötet väljs styrelsen, som skall bestå av en ordförande, fyra ledamöter och två ersättare. Ordföranden väljs på ett år, övriga ledamöter på två år, där hälften väljs udda år och andra hälften jämna år. Ersättarna väljs på ett år.

Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet och beslutar om vem/vilka som skall teckna föreningens firma.

Dessutom skall på årsmötet väljas en revisor och en ersättare och en valberedning på två personer.


§ 8. Som styrelsens beslut gäller den mening som majoritet av styrelsen tar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen äger rätt att vid speciella tillfällen adjungera en eller två medlemmar i styrelsen.


§ 9. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter uppmanar till ett möte. Styrelsen har gemensamt ansvar för föreningens tillgångar och ekonomi och skall i övrigt bereda ärenden som lämnats till styrelsen.


§ 10. Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.


§ 11. För att ändra föreningens stadgar krävs 2/3 majoritet vid två medlemsmöten

efter varandra, varav ett av dessa är årsmöte.


§ 12. Upplösning av Mjölby konstförening beslutas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, vara ett är årsmöte. Innestående tillgångar ska efter revision jämt fördelas mellan medlemmarna alt lämnas som stipendier till unga Mjölbykonstnärer